Tzenetopoulos, Achilleas, Dimosthenis Masouros, Nikolaos Kapsoulis, Antonios Litke, Dimitrios Soudris, and Theodora Varvarigou. 2022. “HLF-Kubed: Blockchain-Based Resource Monitoring for Edge Clusters”. Ledger 7 (June). https://doi.org/10.5195/ledger.2022.230.